Skip to: site menu | section menu | main content

OŠ "STEVAN MOKRANJAC" KOBIŠNICA
 
Currently viewing: nalazite se na: Razvojni plan

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕВАН МОКРАЊАЦ,,
КОБИШНИЦА

За период од 2009 до 2013 године

КОБИШНИЦА

2008.године

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

 

 Према писаним подацима васпитно-образовни рад у Кобишници и Буковчу почео је 1.09.1867.године уз одобрење Министарства Просвете.Школа је окупљала децу оба насеља. Настава се одржавала у постојећим просторијама тадашње школе а то су биле: две учионице, просторија која је служила као канцеларија и просторија одређена за читалиште како школске деце, тако и сеоске младежи.Како број ових просторија није одговарао постојећим потребама,јер је било пуно ученика, тако су се за потребе школе изнајмљивале околне куће и у њима се изводила настава.Садашње школске зграде у Кобишници и Буковчу изграђене су током 1908.године а камен темељац је постављен јуна месеца 1907.године за обе зграде.
   За време првог светског рата школа је служила окупатору(Бугарима) као магацин, те је обзиром на намену претрпела знатна материјална оштећења и било је пуно радова на санацији исте по завршетку рата.Исто важи и за период после другог светског рата. Највећи терет оспособљавања школа после ратова поднели су сами мештани, пошто средстава није било.
    После ослобођења, 1944.године , школа је радила као четвороразредна.1956.године почело се са дозидавањем спрата на школи у Кобишници и од тада школа ради као осмољетка.
На основу Закона о основној школи, Народни одбор Општине Неготин 14.03.1960.године донео је одлуку о реорганизацији школе.Пошто је одлучено да ученици основних школа обавезно похађају више разреде матичних осморазредних школа,ученици основних школа у Србову и Буковчу од петог разреда школовање настављају у матичној школи у Кобишници.
Корени задругарства иу школи настали су још далеке 1958.године оснивањем ђачке задруге ,,Младост,, а тада је основан и школски лист,,Младост,,.Задруга је укључивала све ученике у свој рад и  деценнијама је остваривала изврсне резултате.
Основна школа,,Стеван Мокрањац,, је једна од првих школа на нашој територији која је добила у оквиру школе своју библиотеку.
    Многи ученици наше школе, успели су да остваре висока академска знања и звања, професорске каријере или су се афирмисали у другим областима стваралаштва као што је уметност.
Основна школа ,,Стеван Мокрањац,, са подручним школама је за све ове године постојања и рада остварила велики просветни и културни препород. Просветитељска делатност школе у најширем смислу речи је незамењљива у општем културном препороду средине.школа носи назив по имену Стевана Стојановића Мокрањца, славног композитора, који је рођен 28.12.1856.године у Неготину а чија дела осветљавају путе свих Неготинаца.

     Школа у Кобишници има 4 учионице и 5 кабинета,медијатеку,канцеларије за наставнике, директора ,администрацију,фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, подрум , котларницу. Архивске просторе, просторију помочних радника,школски тоалет.У школи постоји грејање и санитарни и мокри чвор. У оквиру школског дворишта налазе се спортски терени за одбојку, рукомет, фудбал и кошарку са новим кошевима.Терени су добро очувани, обележени  и употребљиви.У дворишту школе налазе се и школски станови.

                                                  
                                                         
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

СРБОВО
   Издвојено одељење у Србову удаљено је 7 км од матичне школе у Кобишници.Школски објекат је стара зграда подигнута 1935.године, која је дотрајала. У склопу самог објекта у коме се налазе учионице, налази се и простор који је одвојен и то је школска кухиња-трпезарија и до ње школска шупа.Србово има три али се користе две учионице. Школа је опремљена наставним средствима.Тоалет  се не налази у склопу самог објекта већ ван њега.Учионице се греју помоћу пећи на чврсто гориво.Школско двориште  је велико и издељено на три целине.

БУКОВЧЕ
Подручно одељење у Буковчу је удаљено1,5 км од матичне школе у Кобишници.Школска зграда је старијег датума и изграђена је 1908.године.Школа има 5 учионица, кухињу-трпезарију, мокри чвор, док санитарног чвора нема,користи се тоалет у дворишту,канцеларију и простор за помоћне раднике. Котларница поседује котао новије производње те је грејање у овој школи веома добро.У дворишту школе налази се шупа за складиштење дрва,али се грејање углавном базира на коришћењу угља.Терен у дворишту није уређен,али служи за обављање спортских активности ученика и наставника из овог подручног одељења.

Разлози за укључивање школе у процес развојног планирања су:

-доношење битних одлука на новоу школе;
-уважавање специфичности саме школе;
-ефикасно коришћење сопствених ресурса;
-преузимање иницијативе и одговорности за сопствени развој;
-повезивање свих актера школског живота око заједничке идеје.

 

Школским развојним планирањем постиже се:

-јачање тимског рада;
-бољи међуњудски односи у школи;
-квалитетнија комуникација;
-оспособљавање за евалуацију и самоевалуацију.

 

 

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ

     

Снаге наше школе:
-стручан наставни кадар
-знања, вештине стечене учешћем на семинарима;
-спремност наставника за даље усавршавање;
-организација рада;
-већина ученика уписује жељену школу;
-отвореност за сарадњу са локалном заједницом.

Слабости наше школе:
-недовољна опремљеност школе наставним средствима;
- недовољно добар имиџ школе у локалној заједници.
                   -клима и атмосфера у школи нису задовољавајући.

      Утврђивање ресурса школе

              Рeсурси школе су:

Људи
       У школи тренутно ради 26 наставника и учитеља (од тог броја 6 има восоку стручну спрему и 20 вишу); директор, секретар,административни радник, благајник, стручни сарадник-психолог, библиотекар, домар, ложач, сервирка и помоћно-техничко особље.
     Обуку активно учење прошао је већи број наставника- 90%.Информатичко оспособљавање прошло је 80% запослених.
    У предходном трогодишњем периоду наставници су похађали стручне семинаре из области: природних наука, друштвених наука, , оцењивања и сл.

Простор
      Централна школа у Кобишници има: пет учионица,  пет кабинета, библиотеку, радионицу, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом и остало.
     Подручна школа у Буковчу има: пет учионоце, радионицу, кухињу са трпезаријом, канцеларију, простор помоћних радника..
     Подручна школа у Србову има: три учионице, кухињу са трпезаријом.
     .

Опрема
  Школа је опремљена свим новим савременим наставним средствима  потребним за свакодневни рад.Што подразумева:касетофони, дијапројетори, графоскопи, компјутери,телевизори, ДВД опрема и сл.

Финансијска средства
       Школа се финансира из Општине  и помоћи родитеља у оквиру акција за уређење школског простора.

                 M и с и ј a
 

          Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика и изводимо успешне генерације, васпитавамо децу у духу традиције и културе нашег краја у двојезичном говорном подручју.

 

В и з и ј а

           Желимо: савремено опремљену школу у коју ће деца радо долазити и која треба да одговори потребама ученика и наставника; да васпитавамо и образујемо децу у духу културе и потреба нашег краја; комуникацију која ће омогућити ученицима и наставницима могућност укључења у савремене трендове развоја образовања и васпитања.

            УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА И ПРИОРИТЕТА ШКОЛЕ

1.Настава и учење
            2.Етос
            3. Инфраструктура(Ресурси)

  Потребе и приоритети су утврђене у следећим областима:
        * У области наставе и учења потребе наше школе су:
-опремање школе савременим наставним средствима-ресурси
-превазилажење наставе која је углавном заснована на предавањима
-већа самосталност и креативност у области наставе свих актера процеса.

* Етос :
-међусобно уважавање,
-повећање угледа школе и промоције школе
-побољшање атмосфере потребне за квалитетан рад школе
-уређење ужег простора школског дворишта и спортског терена
-већа сарадња са родитељима и локалном заједницом.

*  Ресурси:
-боље уређење санитарног чвора,
-побољшати грејање
-реконструкција школског полигона
- набавка одговарајућих справа за фискултурну салу, свлачионица за ученике,
-уређење школског дворишта, прилази школи, поправка школске ограде, фасаде, столарије.

 

 1. Настава и учење

Развојни циљ

Побољшање квалитета наставе
1. Побољшати наставу и учење обезбеђивањем и коришћењем савремених средстава.
2.  Подизање квалитета наставе увођењем савремених наставних метода и облика рада.

Одређивање задатака

 

1.1.задатак:  Опремити кабинет мултимедијским дигиталним видео-пројектором и платном за пројекцију у току другог полугодишта школске 2010/2011.године.

1.2.задатак:  Опремити медијатеку са појединим ЦД и ДВД издањем по предметима у току другог полугодишта школске 2009/2010.године.

1.3.задатак:  Обучити по једног наставника за сваки предмет за извођење наставе уз употребу мултимедијалних средстава до краја школске 2011/2012.године.

1.4.задатак: Обучени наставници реализују 36 часова уз употребу мултимедијалних средстава након обуке.

 

А К Т И В Н О С Т И

1.1.1.Набавити средства за куповину  мултимедијалних средстава( I  полугодиште 2009/2010.године).
Носиоци активности: школски одбор, директор, савет родитеља

1.1.2.Монтирати мултимедијална средства  у мултимедијалној учионици.( II полугодиште 2009/2010 године)
Носиоци активности: наставници,чланови РП тима, ученици

1.2.1.Обезбедити средства за куповину ЦД и ДВД издања по 
Предметима (прво полугодиште 2009/2010.године).
Носиоци активности:школски одбор,директор,савет родитеља

1.2.2. Избор мултимедијалних материјала по предметима(ЦД и ДВД)
Носиоци активности:наставници,ученици,чланови тима РП

1.3.1.Формирање групе наставника који ће похађати семинар.(школска 2009/2010.годину)
Носиоци активности:наставници,активи,већа,директор школе

1.3.2.Обезбедити средства за семинар наставника ( друго полугодиште школске 2009/2010.годину)
Носиоци активности:наставници, директор, школски одбор,локална заједница

1.3.3.Организовати семинар за наставнике (школска 2010/2011.година)
Носиоци активности:директор, наставници

1.4.1.Израда распореда одржавања часова, припрема тих наставника, одржавање часова, анализа одржаних часова,и остало.(прво и друго полугодиште 2010/2011.године)Анализа-јун 2011.године.
Носиоци активности:директор,наставници, активи, већа

 

 1. Етос

Развојни циљеви
1.Побољшање услова рада школе и сарадње са родитељима.

одређивање задатака и активности

2.1.задатак: Уређивање школског дворишта,  у току школске 2010/2011
2.2.задатак:  Уређење спортских терена до краја школске 2012/2013 године

2.Побољшање међуљудских односа и поштовања

                                                  одређивање задатака и активности
1.1.задатак:Организовање заједничких сусрета

3.Промовисати рад школе

                                    А К Т И В Н О С Т И

2.1.1.Израда плана за озелењавање школског дворишта (шк.2009/2010.године).
Носиоци активности:тим РП, директор,школски одбор, савет родитеља
2.1.2.Посета расаднику и одабирање зеленила и украсног шибља (пролеће 2011.године).
Носиоци активности:наставници, тим РП, директор, родитељи,ученици
2.1.3.Засађивање биљака и сејање траве (пролеће 2012.године).
Носиоци активности:ученици,помоћни радници, родитељи, наставници
2.1.4.Помоћни радници, ученици и наставници брину о биљкама (сваке школске године, почевши од пролећа 2010.године).
Носиоци активности:наставници,ученици,помоћни радници
2.1.5.Прикупљање и разматрање понуда набавку клупа (пролеће 2011.године)
Носиоци активности:директор, тим РП,савет родитеља
2.1.6.Набавка клупа (пролеће2011/2012.године)
Носиоци активности:родитељи,наставници,тим и сл.
2.1.7.Постављање клупа по школским двориштима (пролеће2013.год.).
Носиоци активности:мајстор, надлежна комунална служба
2.1.8.Израда плана за осветљење (јесен 2011.год.)
Носиоци активности:електродистрибуција,мајстор-домар
2.1.9.Прикупљање и разматрање понуда за осветљење (јесен 2011.год.)
Носиоци активности:директор, тим РП
2.1.10.Набавка материјала за осветљење (крајем 2012.год.)
Носиоци активности:мајстор уз помоћ одређених родитеља-добровољаца
2.1.11.Постављење осветљења у школском дворишту (пре озелењавања дворишта).
Носиоци активности:електродистрибуција,мајстор-домар
2.1.12.Прављење плана за бетонирање и поправку стаза (пролеће2012.године).
Носиоци активности:тим, мајстор, родитељи, наставник физичког васпитања
2.1.13.Куповина материјала за израду стаза   (пролеће2012.године).
Носиоци активности:мајстор, директор, тим,родитељи
2.1.14.Израда стаза у школском дворишту (пролеће2013.године).
Носиоци активности:мајстор, родитељи, мајстори
2.2.1.Снимање постојећег стања (крајем 2009.године)
Носиоци активности:директор, тим РП,
2.2.2.Израда предрачуна за радове(крајем 2009.године)
Носиоци активности:рачуноводствена служба у сарадњи са стручњацима теобласти
2.2.3.Расписивање конкурса за пројектну документацију (почетак   2010.године).
Носиоци активности:директор, шеф рачуноводства,тим РП
2.2.4.Прикупљање понуда и разматрање (почетак   2010.године).
Носиоци активности:задужена комисија од наставника и родитеља и стручне службе
2.2.5.Извођење радова (школска 2012/2013.год)
Носиоци активности:мајстори
2.2.6.Израда плана за осветљење спортских терена (почетак   2010.године).
Носиоци активности:наставник физичког, тим,директор, мајстор уз консултације службе електродистрибуције
2.2.7.Прикупљање и разматрање понуда за осветљење (почетак   2010.године).
Носиоци активности:директор, тим ,комисија
2.2.8.Набавка материјала за осветљење (крај 2010.године).
Носиоци активности:директор, мајстор, комисија и сл.
2.2.9.Постављање осветљења на полигону (школска 2010/2011.год.)
Носиоци активности:мајстори, помоћ родитеља

А К Т И В Н О С Т И

       
2.2.1.Организација заједничких излета ( школска 2009/2010 и даље)
Носиоци активности:директор, активи, тим, већа,стручни сарадник

   1. Организација спортских сусрета (2009/2010 и даље)

Носиоци активности:директор,тим, наставници,стручни сарадник

 

А К Т И В Н О С Т И

3.2.1.Израда презентација рада школе (2010/2011 година)
Носиоци активности:стручни сарадник,наставници, директор, активи, већа
3.2.2. Остваривање медијске сарадње (почев од школске 2009/2010 па надаље)
Носиоци активности:директор, наставници, стручни сарадник

3.РЕСУРСИ

Развојни циљ
         
 Створити безбедне и комфорне услове за рад ученика и наставника.

Одређивање задатака

3.1.задатак: Заменити дотрајалу столарију до краја 2012.године.
3.2.задатак: Одржавање столарије у току школске 2012/2013године.
3.3.задатак: Поправити дотрајалу грејну инсталацију до почетка грејне сезоне, шк.2012/2013.године.

 

А К Т И В Н О С Т И

3.1.1.Обезбедити средства за замену столарије у  четири учионице и кабинету физике и хемије на првом спрату(током школске 2009/2010)
Носиоци активности:школски одбор, тим,директор и сл.

  3.2.2.Офарбати столарију у централној школи у Кобишници и у   подручним школама (до краја шк.2012/2013године)
Носиоци активности:мајстор-домар уз помоћ родитеља

   3.3.1.Заменити и поправити, по потреби, дотрајалу грејну инсталацију до краја школске 2012/2013.године
Носиоци активности:мајстор-домар уз помоћ родитеља мајстора

Е В А Л У А Ц И Ј А

1.Побољшање квалитета наставе


Критеријум успеха

Инструменти

Време евалуације

Носиоци активнос.

1.Опремљен кабинет мултимедијским средствима

 

2.Опремљена медијатека са појединим ЦД и ДВД издањима.

 

25% повећан успех ученика из предмета наставника који примењују нова наставна средства.

 

3.Сви планирани наставници су прошли обуку за коришћење мултимедијалних средстава.

 

4.Повећање заинтересованости ученика за предмете наставника који користе учионицу са мултимедијалним средствима.

 

5.Наставници и ученици користе овај радни простор свакодневно по утврђеном распореду.

 

Фото документација о опремљеном мултимедијалном кабинету

 

Увид у документацију и посматрање дневних активности.

 

Увид у полугодишњи и годишњи успех.

 

 

Списак учесника семинара.

 

Анкета.
Увид у педагошку докумнтацију.

 

Увид у педагошку документацију.

Крај шк. 2010/2011год.

 

 

Крај шк.
2009/2010.год

 

На полугодишту и на крају шк.2011/2012.

 

Крај шк. 2010/2011

 

Током године и на полугодиш.

 

Крај шк. 2012год.

Школски одбор и директор

 

Наставници задужени за медијатеку.

Одељенске старешине

 

 

Директор

 

 

Стр.актив
За развојно планирање и разредне старешине.

Н аставн. И директор

 

2.Етос

Критеријуми успеха

Инструменти мерења

Време евалуације

Носиоци
Активнос.

1.Постигнут степен уређености школског дворишта.

 

2.Уређен и осветљен спортски терен

Изложба фотографија
Медији,свакодневно коришћење простора

 

Фото-документација
Медији
Анкета
Спортски и културно-уметнички
програм

По обављеним
Радовима

 

По
Обављеним
радовима.

Лок.заједница
Родитељи
Наставници
Ученици

Лок.заједница
Директор
Извођачи радова,тим РП, родитељи,ученици

 

3.Ресурси(инфраструктура)


Критеријуми успаха

Инструменти
мерења

Време
евалуације

Носиоци
Активнос.

Заменили смо столарију

Документација о извршеним радовима

До краја школске2012/2013.године

Директор
Шк.одбор
Извођачи радова.
Савет родитеља

Офарбали смо столарију школе у учионицама.

Фото-документација и дневни надзор о извршеним радовима

До краја школске
2012/2013

Директор
Шк.одбор
Савет родитеља.
Настав.веће
Извођачи радова.

Заменили смо радијаторе школе

Док.о изврш.радовима

До краја шк.
2012/2013

Директор
Шк.одбор
Савет род.
Настав.веће

 

 

 

 

 

Развојни тим:

 1. Ивана Ристић – психолог
 2. Часлав Радукановић – учитељ
 3. Живојин Стајковић – учитељ
 4. Мирјана Костић – учитељ
 5. Гордана Боронгић – учитељ
 6. Анђелка Баланесковић – директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top